Wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz instrukcje szczegółowe przy realizacji przewozu

Niniejsze warunki ustanowione przez Coptor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (zwana dalej Zleceniodawcą), określają zasady obsługiwania zleceń transportowych przez Zleceniobiorców (Przewoźników) i stworzone zostały w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przy realizacji przewozów, przez co w szczególności należy rozumieć ochronę zdrowia i życia osób realizujących przewozy oraz osób trzecich. Zleceniobiorcy (Przewoźnicy) w zakresie realizacji poszczególnych przewozów są prawnymi reprezentantami Zleceniodawcy, w związku z czym przy realizacji przewozów zobowiązani są dochować profesjonalizmu oraz standardów Zleceniodawcy. Wszystkie działania Zleceniobiorców wpływają bezpośrednio na ocenę Coptor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przez jej kontrahentów. W związku z powyższym jakiekolwiek postanowienia w zakresie wymogów bezpieczeństwa oraz szczegółowych instrukcji, zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być przez Zleceniobiorców wyłączone, albowiem stanowią one integralną i niepodzielną całość. Jakiekolwiek zastrzeżenia Zleceniobiorcy do niniejszego dokumentu jako bezskuteczne nie wiążą Zleceniodawcy. Niniejszy dokument stanowi prawnie wiążące wymagania i przez ich pryzmat realizacja konkretnego przewozu będzie oceniana pod względem prawidłowości wykonania konkretnego zlecenia transportowego.

Indywidualne środki ochrony

Zleceniobiorca (Przewoźnik) zobowiązany jest zapewnić podczas realizacji przewozów posiadanie przez kierowców indywidualnych środków ochrony, adekwatnych do rodzaju przewożonego ładunku, które muszą zostać użyte podczas realizacji wszystkich czynności, które tego wymagają (załadunek, rozładunek, przeładunek). Przez indywidualne środki ochrony rozumieć należy w szczególności rękawiczki ochronne, okulary ochronne, kamizeli odblaskowe, ochronne nakrycie głowy, kombinezon ochronny, obuwie ochronne, dodatkowe środki ochronne słuchu. Indywidualne środki ochrony powinny być używane zgodnie z ich instrukcją oraz przeznaczeniem, każdorazowo podczas wykonywania jakichkolwiek czynności, które tego wymagają.

Środek przewozowy

Zleceniobiorca zobowiązany jest wykorzystać do realizacji przewozu wyłącznie pojazd odpowiedni do transportu towaru będącego przedmiotem konkretnego zlecenia. Przez odpowiedni pojazd rozumie się środek przewozowy sprawny technicznie, posiadający przestrzeń ładunkową umożliwiającą załadunek i wyładunek towaru będącego przedmiotem konkretnego zlecenia, bezpośrednio po podstawieniu go w celu dokonania tej czynności, w szczególności czystą i bez załadowanych przedmiotów mogących utrudnić lub uniemożliwić załadunek lub rozładunek, umożliwiający przewóz zleconego towaru w warunkach uniemożliwiających jego zniszczenie w trakcie jazdy. Przed dokonaniem załadunku towaru Zleceniobiorca zobowiązany jest upewnić się czy poszczególne elementy naczepy nie są uszkodzone i umożliwiają dokonanie bezpiecznego załadunku oraz przewóz towaru.

Zabezpieczenie i rozmieszczenie ładunku

Zleceniobiorca (Przewoźnik) zobowiązany jest w sposób odpowiedni zabezpieczyć przewożony ładunek w taki sposób, aby nie doprowadził on do wyrządzenia szkód osobowych czy materialnych. To samo dotyczy rozmieszczenia ładunku na części ładunkowej. £adunek powinien zostać zabezpieczony w sposób adekwatny do jego rodzaju, wagi i wymiarów. Należy użyć odpowiednich narzędzi, w szczególności takich jak pasy zabezpieczające, maty antypoślizgowe czy drążki rozporowe. W przypadku braku całkowitej pewności co do tego, że ładunek został odpowiednio zabezpieczony lub rozmieszczony, a mianowicie w sposób umożliwiający bezpieczny przewóz Zleceniobiorca nie powinien przewozu realizować. £adunek powinien być rozmieszczony w sposób eliminujący ponadnormatywne obciążenie środka przewozowego (także poszczególnych osi pojazdu). Fizyczne wykonanie czynności załadunkowych czy rozładunkowych przez osoby trzecie nie zwalnia Zleceniobiorcy (Przewoźnika) od realizowania wymagań co do zabezpieczenia ładunku, rozmieszczenia ładunku czy bezpiecznego rozładunku. W takich przypadkach Zleceniobiorca (Przewoźnik) odpowiada za działania osób trzecich jak za swoje własne, chyba, że strony umowy transportowej w sposób wyraźny i jednoznaczny inaczej ustaliły. Nieprawidłowe wykonanie czynności wskazanych w tym punkcie może powodować odpowiedzialność cywilną Zleceniobiorcy (Przewoźnika), a w szczególnych przypadkach nawet odpowiedzialność karną. Kierowcy Zleceniobiorcy (Przewoźnika) zobowiązani są używać podczas załadunku/rozładunku adekwatnych indywidualnych środków ochrony, wskazanych w niniejszym dokumencie. Czynności w miejscu załadunku / rozładunku

Miejsce załadunku oraz rozładunku (dalej zwane „strefą klienta”) są szczególnym etapem przewozu i w tych obszarach należy zachować wzmożoną ostrożność oraz zastosować się do specjalnych wymogów, o których mowa w tej części niniejszego dokumentu. Zleceniobiorca przed wjechaniem w strefę klienta powinien upewnić się czy w konkretnym zleceniu transportowym nie podano specjalnych wymagań, w szczególności co do czasu czy sposobu wykonania czynności w strefie klienta, a jeżeli tak, wówczas Zleceniobiorca zobowiązany jest się do nich w całości zastosować. Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać wszystkich norm wynikających w szczególności z regulaminów czy instrukcji obowiązujących w strefie klienta.

Każdorazowo w strefie klienta należy przestrzegać takich zasad jak:

a) całkowity zakaz przebywania w kabinie pojazdu Zleceniobiorcy jakichkolwiek osób trzecich, w tym w szczególności dzieci (zakaz obejmuje także zwierzęta),
b) całkowity zakaz spożywania alkoholu (przyjmowania narkotyków),
c) palenie wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach,
d) fizyczna obecność kierowcy Zleceniobiorcy w trakcie czynności załadunkowych czy rozładunkowych oraz branie w nich aktywnego udziału – za każdym razem jeżeli jest to możliwe,
e) korzystanie wyłącznie z wyznaczonych toalet,
f) przestrzeganie wskazówek i instrukcji obowiązujących w strefie klienta,
g) zachowanie kultury i unikanie kłótni czy konfrontacji z osobami w strefie klienta,
h) zachowanie porządku i niepozostawianie odpadów w strefie klienta – w miejscach do tego niewyznaczonych

Przed załadunkiem Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić ilość i stan towaru, jego oznaczenie, a także miejsce dostawy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności czy wątpliwości w tym zakresie, w szczególności innego stanu faktycznego, niż wynikający z dokumentacji – należy niezwłocznie zwrócić się o instrukcje do Zleceniodawcy. Jeżeli przed załadunkiem Zleceniobiorca ujawni uszkodzenie towaru lub jego opakowania obowiązany jest niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę oraz wpisać odpowiednie zastrzeżenie w tym zakresie do listu przewozowego. Jeżeli Zleceniobiorca nie jest w stanie sprawdzić ilości czy stanu ładunku powinien w liście przewozowym uczynić odpowiednią adnotację wraz z podaniem przyczyny braku możliwości dopełnienia odpowiednich czynności sprawdzających. Przy rozładunku Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić ilość i stan towaru wspólnie z klientem. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę oraz zastosować się do jego instrukcji. Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie odbioru towaru w liście przewozowym, upewniając się czy odbiorca towaru jest podmiotem uprawnionym i upoważnionym do jego odbioru, zgodnie z posiadaną dokumentacją. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie Zleceniobiorca zobowiązany jest wstrzymać się z wydaniem ładunku oraz zgłosić ewentualne wątpliwości Zleceniodawcy, a następnie zastosować się do jego instrukcji.

Terminowość

Zleceniobiorca zobowiązany jest zachować umówiony termin dostawy. Rozumie się przez to również zachowanie uzgodnionej godziny rozładunku czy załadunku. W przypadku uzgodnienia terminu załadunku czy rozładunku jako „fix” należy go bezwzględnie przestrzegać, co oznacza, że nieprawidłowym wykonaniem zlecenia transportowego jest zarówno zbyt wczesny, jak i zbyt późny załadunek lub rozładunek. Na Zleceniobiorcy ciąży obowiązek prawidłowego rozplanowania trasy, w taki sposób, aby zachować umówione terminy. Każdorazowo w przypadku ujawnienia się okoliczności mogącej powodować niezachowanie przez Zleceniobiorcę umówionego terminu należy dopełnić obowiązku informacyjnego w tym zakresie wobec Zleceniodawcy.

Bezpieczeństwo podczas przewozu

Zleceniobiorca zobowiązany jest zaplanować trasę przejazdu w sposób uwzględniający bezpieczeństwo przewozu, a zatem używać ilekroć jest to możliwe głównych dróg, a także parkować pojazd wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, w miarę możliwości dobrze oświetlonych i utrudniających zagrożenie ze strony osób trzecich w stosunku do Zleceniobiorcy, jego kierowcy i przewożonego towaru. W przypadku takiej możliwości Zleceniobiorca zobowiązany jest korzystać z parkingów strzeżonych, w szczególności podczas dłuższych postojów. Parkowanie pojazdu powinno odbywać się w sposób, który nie będzie stwarzał ryzyka kolizji z innymi uczestnikami ruchu. Zleceniobiorca za każdym razem jest zobowiązany dostosować styl jazdy do panujących warunków drogowych i pogodowych uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa konkretnego przewozu.

Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przewozu w każdym jego etapie, co wiąże się z obowiązkiem:

a) stałego czuwania i upewniania się czy nie nastąpiło uszkodzenie jakichkolwiek elementów środka przewozowego lub ładunku w trakcie przewozu,
b) niepozostawiania w żadnym wypadku niezabezpieczonego pojazdu wraz z przewożonym ładunkiem bez odpowiedniego nadzoru,
c) bezwzględnego używania znajdujących się w środku przewozowym zabezpieczeń pojazdu, chroniących go przed dostępem przez osoby trzecie lub jego nieuprawnionym użyciem,
d) w przypadku parkowania pojazdów typu van należy tak je ustawiać, aby nie było możliwe otwarcie drzwi do przestrzeni ładunkowej,
e) zachowania w tajemnicy w stosunku do osób trzecich informacji w zakresie rodzaju przewożonego ładunku i szczegółów z tym związanych, zwłaszcza nie przekazywania tego typu informacji poprzez CB radio lub inne urządzenia niezapewniające zachowania poufności tak przekazywanych danych,
f) każdorazowego sprawdzania podczas postojów czy zachowana jest integralność przewożonego ładunku, a także czy nie nastąpił dostęp do przestrzeni ładunkowej przez osoby trzecie,
g) zaniechania ładowania czy przewożenia jakichkolwiek innych przedmiotów, poza wynikającymi z konkretnego zlecenia,
h) zaniechania przewożenia osób niezwiązanych z realizacją przewozu wynikającego z konkretnego zlecenia,
i) przestrzegania wszystkich norm prawnych i bezpieczeństwa, obowiązujących na terenie aktualnego pobytu Zleceniobiorcy,
j) upewnienia się przed rozpoczęciem realizacji przewozu czy środek przewozowy jest wyposażony w odpowiednie indywidualne środki ochrony

Obowiązki Zleceniobiorcy (przewoźnika)

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest po przyjęciu przesyłki do przewozu do sprawdzenia danych z listu przewozowego CMR, listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego dotyczących ilości lub wagi towaru, jego cech i numerów oraz widocznego stanu przesyłki oraz jej opakowania.

2.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wymienionych w pkt. 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest wnieść swoje uwagi do listu przewozowego CMR, listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego. Jeśli Zleceniobiorca nie ma możliwości sprawdzenia danych z listu przewozowego, a ma zastrzeżenia co do stanu przyjmowanej przesyłki, powinien wpisać te zastrzeżenia z uzasadnieniem do listu przewozowego CMR, listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego.

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest, aby postój środka transportu wraz z przesyłką odbywał na parkingach lub miejscach, o których mowa poniżej:

a) na parkingu strzeżonym lub
b) na parkingu położonym w obrębie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji lub
c) na parkingu znajdującym się bezpośrednio przy drodze krajowej, autostradzie lub drodze ekspresowej lub
d) na parkingu zlokalizowanym przy terminalu celnym / granicznym lub
e) na parkingu wskazanym poprzez policję lub inne upoważnione służby publiczne lub
f)) załadunku lub dostawy lub
i) w miejscu położonym bezpośrednio przy miejscu załadunku lub dostawy przesyłki, o ile postój wynika z braku możliwości przekazania przesyłki odbiorcy na wskutek dotarcia na miejsce rozładunku poza godzinami pracy odbiorcy lub
j) w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Zleceniobiorcy lub bazy transportowej Zleceniobiorcy, pod warunkiem, że miejsce to jest wydzielone, trwale ogrodzone, całodobowo dozorowane, oświetlone w porze nocnej, wyposażone w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, które uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej lub
k) w miejscu awarii środka transportu, uniemożliwiającej kontynuowanie przewozu lub
l) w miejscu wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportu lub
m) w miejscu udzielenia przez Zleceniobiorcę pomocy ofiarom wypadku drogowego lub
n) w miejscu nagłego zachorowania kierowcy, wymagającego niezwłocznej interwencji lekarskiej lub
o) w miejscu gwałtownego pogorszenia się warunków atmosferycznych uniemożliwiającego realizację przewozu

 1. Postój wynikać może wyłącznie z:

a) tankowania paliwa, innych płynów eksploatacyjnych lub wykonania przez kierowcę czynności niezbędnych do realizacji przewozu, w tym czynności związanych z zachowaniem higieny osobistej – przy czym postój środka transportu związany z tymi czynnościami może trwać nie dłużej niż 60 minut lub
b) dokonywania formalności związanych z przejazdem droga płatną np. zakupy winiet, doładowania Via – Toll lub
c) przepisów prawa (czas pracy kierowcy, oczekiwania na odprawę celną, graniczną, promową, zarządzenia administracji publicznej) lub
d) oczekiwania na załadunek lub rozładunek
e) okoliczności, o których mowa w pkt.2 podpunkty od k) do o).

 1. Kierowca, opuszczając środek transportu, ma obowiązek spełnienia łącznie poniższych warunków:
  a) zabrania ze sobą dokumentów dotyczących środka transportu oraz przesyłki,
  b) zamknięcia środka transportu na kluczyk oraz zabrania kluczyka ze sobą,
  c) uruchomienia urządzenia zabezpieczającego środek transportu przed kradzieżą.
 2. Ciężar dowodu okoliczności, o których mowa powyżej spoczywa na Zleceniobiorcy.
 3. Przy wydaniu towaru Zleceniobiorca ma obowiązek:
  a) dostarczenia przesyłki do miejsca/na adres wskazany przez nadawcę,
  b) wydania przesyłki osobie dorosłej przebywającej w miejscu wskazanym przez nadawcę,
  c) wydania towaru wyłącznie po otrzymaniu pokwitowania odbioru przesyłki opatrzonego pieczęcią firmową lub podpisem osoby odbierającej przesyłkę.””

EN

Safety requirements and detailed instructions for transport

These terms and conditions outlined by Coptor Sp. z o.o. with its registered office in Toruń (later referred to as the Ordering Party), specify the rules of performing transport orders by Contractors (Carriers) and have been created in order to ensure complete safety during transport, which should be in particular understood as the protection of the life and health of persons performing those services as well as of third parties. While performing particular transport orders, the Contractors (Carriers) are legal representatives of the Ordering Party; therefore, they are obliged to preserve the Ordering Party’s standards and professionalism. All actions by the Contractors directly influence the assessment of Coptor Sp. z o.o. with its registered office in Toruń by its business partners. In the light of the above, no provisions concerned with safety requirements and detailed instructions contained in this document can be excluded by the Contractors, as they are an integral and indivisible whole. Any objections from the Contractor to this document are ineffective and thus not binding upon the Ordering Party. This document is legally binding and specific transport orders will be assessed in terms of the correctness of their performance.

Individual protection measures

The Contractor (Carrier) is obliged to ensure that the drivers are equipped with individual protection measures adequate to the type of cargo transported while performing transport orders, which must be used while performing all actions that require such (loading, unloading, reloading). Individual protection measures should be understood especially as protective gloves, protective glasses, high-visibility vests, protective headgear, protective overalls, protective footwear, or additional hearing protection measures. Individual protection measures should be used according to their manuals and intended use, each time while performing any action which requires such.

Means of transport

The Contractor is obliged to use only suitable vehicles for the purpose of transporting goods being the subject of a given order. A suitable vehicle is understood to be a means of transport which is in a running condition, which has a cargo space allowing for loading and unloading goods being the subject of a specific order, directly after bringing the vehicle around in order to perform this action, especially a clean space without any objects present which would make loading or unloading difficult or impossible; a vehicle allowing for transport of the ordered goods in conditions which make it impossible for the goods to be damaged during transport. Before loading the goods, the Contractor is obliged to ensure that particular elements of the trailer are undamaged and that a safe loading and transport of the goods is possible.

Security and placement of cargo

The Contractor (Carrier) is obliged to adequately secure the transported cargo so that it does not cause any personal or material damage. The same applies for placement of the cargo in the cargo space. The cargo should be secured adequately to its type, weight and dimensions. One should use appropriate tools, especially safety belts, anti-slip mats or screw anchors. If one is not completely sure whether the cargo has been properly secured or placed, that is in a way which would enable safe transport, the Contractor should not perform the transport. The cargo should be placed in the vehicle in a way eliminating an excessive load on the means of transport (including particular vehicle axles). Physical performance of loading or unloading operations by third parties does not relieve the Contractor (Carrier) from the obligation to meet requirements concerning the securing of the cargo, its placement or safe unloading. In such cases the Contractor (Carrier) is responsible for actions by third parties as his or her own, unless parties to the transport contract have explicitly and unambiguously agreed otherwise. Improper performance of operations given in this section may result in the Contractor’s (Carrier’s) civil liability and, in special cases, even criminal liability. The Contractor’s (Carrier’s) drivers are obliged to use appropriate individual protection measures indicated in this document during the process of loading and unloading.

Operations in the place of loading/unloading

The place of loading and unloading (later referred to as the “customer’s premises”) is a special stage in the process of transport and it is where increased caution should be exercised and special requirements specified in this section of the document should be met. The Contractor, before entering the customer’s premises, should make sure whether specific requirements have been given in the particular transport order, especially requirements concerning the time or method of performance of activities on the customer’s premises; if so, the Contractor is obliged to follow them entirely. The Contractor is also obliged to comply with all norms arising especially from terms and conditions or instructions applicable on the customer’s premises.

Each time on the customer’s premises the following rules should be observed:

a) no third party should be present in the Contractor’s driving cab, especially children (the presence of animals is also prohibited),
b) no alcohol (drugs) should be used,
c) smoking is allowed only in places designated for this purpose,
d) the physical presence of the Contractor’s driver during loading or unloading operations and his or her active participation in those – each time if possible,
e) using only the designated restrooms,
f) following instructions in effect on the customer’s premises,
g) cultured behavior and avoiding arguments or confrontations on the customer’s premises,
h) maintaining order and not leaving waste on the customer’s premises – in places which are not designated for this purpose.

Before loading, the Contractor is obliged to verify the quantity and condition of the goods, their marking and place of delivery. In case of any discrepancies or doubts in this respect, especially differences between the actual state of affairs and the documentation, one should immediately ask for instructions from the Ordering Party. If before loading the Contractor’s inspection reveals damage to the goods or their packaging, he or she is obliged to immediately notify the Ordering Party and write a relevant note on this topic on the waybill. If the Contractor is unable to verify the quantity or condition of the cargo, he or she should write an appropriate note on the waybill and state the reason for his or her inability to complete appropriate verification activities. On unloading, the Contractor is obliged to verify the quantity and condition of the goods together with the customer. In case of any irregularities in this regard, one should immediately notify the Ordering Party and comply with his or her instructions. The Contractor is obliged to obtain the confirmation of delivery on the waybill, ensuring that the person collecting the goods is authorized and entitled to collect them, according to the possessed documentation. In case of any doubts in this regard, the Contractor is obliged to refrain from handing the cargo to this person and report his or her reservations to the Ordering Party and then follow his or her instructions.

On-time delivery

The Contractor is obliged to keep the arranged date of delivery. This also includes the arranged hour of loading or unloading. If the date of loading or unloading is arranged as “fixed,” one should strictly observe it, which means that an improper performance of a transport order means both too early or too late loading or unloading. The Contractor is also obliged to correctly plan his or her drive in order to meet the arranged deadlines. Each time a situation occurs which might prevent the Contractor from meeting the arranged deadline, he or she must notify the Ordering Party.

Safety during transport

The Contractor is obliged to plan the route of transport in a way which takes the safety of transport into consideration; therefore, whenever possible, he or she should use main roads as well as park the vehicle only in designated areas, possibly well-lit and preventing danger from third parties to the Contractor, his or her driver and the transported goods. If possible, the Contractor should use attended car parks, especially during longer stops. The vehicle should be parked in a way which does not pose any risk of collision with other road users. The Contractor is obliged each time to adjust his or her driving style to current road and weather conditions, taking into consideration the need to ensure the safety of transport.

The Contractor is obliged to ensure the safety of transport at each stage, which is connected with the following obligations:

a) to remain in vigilance and make sure that no element of the means of transport or the cargo has been damaged during transport,
b) not to leave, under any circumstances, the vehicle with the transported cargo unprotected, without proper supervision,
c) to always use vehicle protection measures present in the means of transport, protecting it from being entered or used by unauthorized third parties,
d) to park vans in a way which makes it impossible to open the door to the cargo space,
e) to keep secret from third parties any information concerning the type of transported cargo and details connected with the transport, especially not to reveal this information through CB or by means of other devices which do not ensure the confidentiality of transmitted information,
f) to check each time during stops whether the integrity of the transported cargo is maintained and whether any third parties have accessed the cargo space,
g) not to load or transport any other goods but those specified in a given order,
h) not to transport persons external to the performance of a given transport order,
i) to comply with all legal and safety regulations in force in the place of the Contractor’s presence,
j) to make sure before commencing the performance of the order whether the means of transport is equipped with appropriate individual protection measures.

Responsibility of the Contractor ( Carrier)

 1. Once a package has been accepted for shipment, a Contractor is obliged to verify data included in: an international consignment note, a consignment note or other shipping document concerning quantity, weight of goods, features and numbers together with an apparent state of the package and its wrapping.
 2. In case when incorrectness has been found out in relation to paragraph 1, the Contractor is obliged to include remarks in: an international consignment note, a consignment note or other shipping document. If the Contractor is not able to check the data included, yet has reservations as far as a state of the package is concerned, the Contractor should write them down with explanation on the aforementioned documents.
 3. The Contractor is obliged to park a means of transport with transported goods in places indicated below:
  a) on a guarded parking,
  b) on a parking within an area of a service station, a hotel, a motel, a pub, a restaurant or,
  c) on a parking area located directly to a national road, a motorway or an express way or,
  d) on a parking located to a customs terminal / a border terminal or,
  e) on a parking indicated by the police or other public services or,
  f) on a parking being a place of loading or delivery,
  i) in a place located directly to an area of loading or delivery, provided that parking results from a fact a package cannot be submitted to a Consignee due to an arrival to a place of unloading after regular working hours or,
  j) in a place where the Contractor conducts business activities or in a transport depot, provided this place is separated, fenced and 24-hour monitored, well-lit at night, equipped with device blocking entrance and entry preventing a vehicle’s entrance and entry without permission of an administrator or,
  k) in a place of a vehicle’s failure that makes a further transport no longer possible or,
  l) in a place of a road accident of a vehicle’s in question or,
  m) in a place where the Contractor gives assistance to the injured in a road accident or,
  n) in a place where a driver suffers from a sudden illness and an urgent medical attention is necessary or,
  o) in a place during unexpected weather conditions that make a scheduled delivery no longer possible.
 4. Parking may only result from: a) refuelling (including other operating fluids) or from performance of essential actions needed to carry out a transport properly along with activities related to maintaining personal hygiene – on condition that the pause related to the abovementioned activities lasts no longer than 60 minutes or,
  b) formal activities related to a transit via a toll road i.e. purchasing vignettes, Viatoll downloads or,
  c) rules and regulations on: drivers’ working hours, customs clearance waiting time, border checks, check-in on a ferry, public authorities’ regulations or, d) waiting for loading or unloading,
  e) circumstances listed in paragraph 2, subparagraphs: k) – o)
 5. When leaving a means of transport, it is a driver’s duty to meet these all requirements altogether:
  a) documents related to a vehicle and a package must be taken by a driver,
  b) a vehicle must be locked and a key must be taken by a driver,
  c) anti-theft device has to be activated.
 6. The Contractor is held responsible for proving the abovementioned circumstances.
 7. When issuing of goods, the Contractor is obliged to: a) deliver a package to a place / to the address indicated by a Consignor,
  b) pass it to an adult who is present in a place indicated by the Consignor,
  c) issue goods only after having received acknowledgement of receipt with a company’s stamp or a signature of a person collecting them.