Ogólne warunki (OW)

PL

Coptor Sp. z o.o. Sp. K.z siedzibą w Toruniu (zwana dalej Zleceniobiorcą), określające wyłączne warunki obsługiwania zleceń transportowych przez Zleceniobiorcę. Jakiekolwiek postanowienia OW nie mogą być przez Zleceniodawcę wyłączone, albowiem stanowią one integralną i niepodzielną całość. Jakiekolwiek zastrzeżenia Zleceniodawcy do OW jako bezskuteczne nie wiążą Zleceniobiorcy. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OW zostanie uznane za nieskuteczne, nie wyłącza to skuteczności pozostałych postanowień OW.

1. Zleceniodawcą jest każdy kto udziela Zleceniobiorcy zlecenia transportowego, przy czym bez znaczenia pozostaje okoliczność czy działa osobiście czy też przez przedstawicieli, takich jak pracownicy, podwykonawcy lub inne osoby działające z jego upoważnienia.

2. Umowę transportową uważa się za zawartą wyłącznie z chwilą odesłania przez Zleceniobiorcę potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji. Wszelkie zmiany warunków umowy po tej chwili wymagają wyraźnej zgody Zleceniobiorcy.

3. Forma pisemna ze strony Zleceniobiorcy jest zachowana także, gdy oświadczenia Zleceniobiorcy lub przesyłane przez nią dokumenty związane z realizacją umowy, kierowane będą na adres mailowy Zleceniodawcy, podany przy zleceniu lub faksem.

4. Zlecenie musi określać nazwę i dokładny adres nadawcy i odbiorcy oraz Zleceniodawcy, w przypadku, gdy nie jest on nadawcą ani odbiorcą, zakres zlecanej usługi, rodzaj i zawartość przesyłki, wartość przesyłki, znaki i numery poszczególnych sztuk, ich liczbę, ciężar oraz dokładne wymiary i kubaturę. Szkoda spowodowana brakiem, niekompletnością lub nieścisłością wskazanych danych obciąża wyłącznie Zleceniodawcę, przy czym Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność nawet wtedy, gdy nie można przypisać mu winy. To samo dotyczy nieprawidłowego opakowania towaru.

5. Zleceniodawca obowiązany jest załączyć do zlecenia wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego jego wykonania. Szkoda spowodowana brakiem określonych dokumentów obciąża Zleceniodawcę. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zapakowanie, a także zabezpieczenie towaru, w sposób chroniący go przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Towar wrażliwy na uszkodzenia jest przewożony na zasadach ogólnych. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest wyraźne zawiadomienie Zleceniobiorcy, że towar jest wrażliwy na uszkodzenia, a nadto musi być on oznakowany i starannie opakowany przez Zleceniodawcę.

6. Zleceniobiorca ma prawo powierzenia czynności, związanych z realizacją zawartej umowy osobom trzecim, wybranym przez siebie z zachowaniem należytej staranności.

7. Zleceniobiorcy przysługuje od Zleceniodawcy wynagrodzenie stosownie do zawartej umowy, przy czym za czynności nieprzewidziane w umowie należy się Zleceniobiorcy stosowne wynagrodzenie dodatkowe, a także zwrot poniesionych wydatków. Ewentualne kary umowne należą się Zleceniobiorcy niezależnie od wynagrodzenia i innych wydatków.

8. Strony postanawiają, że wynagrodzenie, wydatki, kary umowne, a także inne kwoty należne Zleceniobiorcy nie mogą stanowić przedmiotu potrącenia z ewentualnymi, innymi należnościami przysługującymi Zleceniodawcy w stosunku do Zleceniobiorcy. Dokonanie wskazanego potrącenia wymaga uprzedniej zgody Zleceniobiorcy. W przypadku braku zgody, wskazane należności mogą być dochodzone przez Zleceniodawcę na zasadach ogólnych i nie mają wpływu na obowiązek zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia, wydatków oraz kar umownych, a także jakichkolwiek innych należności związanych z realizacją zawartej umowy. Zleceniodawca nie może bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy przenieść na osobę trzecią należnych mu wierzytelności wobec Zleceniobiorcy.

9. Nieprawidłowe wykonanie zlecenia jest podstawą dla Zleceniobiorcy do nałożenia na Zleceniodawcę kary umownej w wysokości 100 % stawki przewoźnego. Zleceniobiorca będzie miał prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

10. Zleceniobiorca jest uprawniony do odmowy wykonania usługi w przypadku, gdy Zleceniodawca zalega z zapłatą jakiejkolwiek należności na rzecz Zleceniobiorcy.

11. Górna granica odpowiedzialności Zleceniobiorcy za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru w czasie przewozu ograniczona jest do wysokości posiadanego przez Zleceniobiorcę ubezpieczenia, a mianowicie do kwoty 500.000 euro (pięćset tysięcy euro). W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów okazało się, że ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia, o której mowa w tym punkcie nie obejmuje swoim zakresem konkretnego zdarzenia, które wniknęło w ramach zawartego pomiędzy Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą zlecenia, górna granica odpowiedzialności Zleceniobiorcy za zdarzenia wymienione w tym punkcie wynosić będzie dwieście pięćdziesiąt euro.

11a. Artykuł 24 i 26 Konwencji CMR stosuje się wyłącznie w przypadku odrębnego i wyraźnego porozumienia Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy w tym zakresie oraz umówienia dodatkowej opłaty, o której mowa w tych artykułach.

12. Wysokość postojowego należnego Zleceniobiorcy wynosi 250 euro za każdą rozpoczętą dobę postoju. Za podjazd auta, w przypadku braku towaru w miejscu załadunku Zleceniobiorcy należy się od Zleceniodawcy odszkodowanie (kara umowna) z tytułu gotowości do realizacji zlecenia w wysokości połowy stawki przewoźnego. Zleceniobiorca wystawia w takim przypadku Zleceniodawcy notę obciążeniową.

13. W przypadku uszkodzenia, ubytku lub innych widocznych z zewnątrz wad, zastrzeżenia należy zgłosić Zleceniobiorcy pisemnie przy przyjęciu towaru. Niemożliwe do stwierdzenia z zewnątrz szkody powinny być zgłoszone pisemnie Zleceniobiorcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od przyjęcia towaru. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu strony postanawiają, że będą uznawały, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym.

14. Zleceniobiorca posiada umowne prawo zastawu na towarze w przypadku roszczeń o przewoźne, o zwrot wydatków i innych należności wynikłych ze zleceń transportowych, także gdy wynikają one z wcześniej realizowanych pomiędzy stronami umów transportowych. Zleceniobiorca może wykonać prawo, o którym mowa w tym punkcie dopóki towar znajduje się u niego lub osoby, która dzierży go w jego imieniu, albo dopóki może towarem rozporządzać za pomocą dokumentów.

15. Reklamacje będą rozpatrywane przez Zleceniobiorcę, w przypadku, gdy zawierają określoną kwotę roszczenia, a nadto w przypadku załączenia do nich dokumentów potwierdzających wysokość i zasadność roszczeń, w szczególności takich jak protokoły szkody, sporządzone z udziałem przedstawiciela Zleceniobiorcy czy też dokumenty księgowe. Zleceniobiorca ma prawo żądać od Zleceniodawcy wszelkich dokumentów, jakie są niezbędne do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

16. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktur lub ewentualnych not obciążeniowych, wynikających z nienależytego wykonania zlecenia transportowego bez podpisu Zleceniodawcy. Brak dostarczenia Zleceniodawcy, po wykonanym transporcie, jednego z egzemplarzy listu przewozowego, wystawionego zgodnie z art.5 Konwencji CMR, nie może być podstawą dla Zleceniodawcy do odmowy lub opóźnienia płatności za wykonany transport.

17. Opóźnienie dostawy nie może stanowić podstawy do nałożenia na Zleceniobiorcę kary umownej. Opóźnienie dostawy może być podstawą dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania, wyłącznie w przypadku wykazania przez Zleceniodawcę szkody (jej wysokości), która była wynikiem opóźnienia.

18. Termin dostarczenia zleceniodawcy przez zleceniobiorcę dokumentów przewozowych, w szczególności listu przewozowego, lieferschein, kwitu paletowego, dokumentów celnych – nie może stanowić dla zleceniodawcy podstawy do obciążenia zleceniobiorcy jakimikolwiek karami umownymi ani poóźnić z tego powodu terminu płatności.

19. Zlecenie udzielone Zleceniobiorcy podlega prawu polskiemu, a ewentualne spory z niego wynikające rozstrzygane będą wyłącznie przez Sąd w Kaliszu.


EN

Coptor Sp. z o.o. Sp. K. with headquarters in Toruń (hereinafter referred to as the Contractor) specyfying exclusively the conditions of handling transport orders by the contractor. None of the provisions of GC can be omitted by the Customer because they are integral and indivisible. Any Customers’ claims to GC as ineffective do not bond the Contractor. If any of the GC provisions is found ineffective, it does not exclude the validity of the remaining GC provisions.

1) Everyone providing a transport order to the contractor is considered to be a Customer. It is irrelevant if one works on his own or through representatives, such as employees, contractors or others acting under his authority.

2) A transport contract is only concluded after the Contractor sends back the transport confirmation. After that, any changes to the contract require the Contractor’s agreement.

3) The written form is also maintained by the Contractor when the statements or other documents related to the implementation of the agrement are sent directly to the Customer’s e-mail address given in the order or by fax.

4) The transport order has to provide the precise name and address of the sender and the receiver, as well as the Contractor’s in case he is not the sender or recipient, the range of the ordered services, the type and content of the shipment, the shipping marks and numbers of individual units, their number, the exact weight, dimensions and cubic capacity. The damage caused by the lack, incompleteness or inaccuracy of the indicated data charges only the Customer. The Customer is liable even if the blame cannot be assigned to him. The same applies to the improper packaging of the goods.

5) The Customer is obliged to attach to the order all the documents necessary for the proper implementation of it. The damage caused by the lack of certain documents is charged on the Customer. The Customer shall also be responsible for the proper packing and security of the goods, in a way that protects them from any damage during the transport. The goods sensitive to damage are carried on a general basis. The Customer’s responsibility is to clearly inform the Contractor that the goods are sensitive to damage and therefore must be marked and carefully packed by the Customer.

6) The Contractor has the right to entrust the tasks related to the implementation of the agreement to a chosen by him third party with due diligence.

7) The Customer pays the contractor’s remuneration according to the agreement. For all the activities unforseen in the agreement the Contractor shall be paid an appropriate additional remuneration, as well as the reimbursement of exprenses. The Customer shall compensate all the possible penalties charged on the Contractor regardless of the remuneration and other expenses.

8) Both parties agree that the remuneration, exprenses, penalties and other amounts owed to the Contractor may not consitute the subject of other possible deductions from any amount owed by the Customer to the Contractor. Any specific deductions require the prior consent of the Contractor. In case of disagreement, appropriate charges may be brought by the Customer on a general basis and they shall not affect the Consumer’s obligation to pay the Contractor’s remuneration, expenses and penalties, as well as any other duties related to the implementation of the agreement. The Customer may not, without the Contractor’s written permission transfer to a third party any debt owed to the Contractor.

9) Improper execution of the order is the Contractor’s basis to apply on the Customer a contractual penalty in the amount of one hundred per cent of the transport rate.

10) The Contractor shall be entitled to refuse the service if the Customer is in arrears with the payment of any amount to the Contractor.

11) The upper limit of the Contractor’s liability for a loss or damage of goods during tranport is limited to the amount of the insurance owned by the Contractor, namely to the amount of 500.000€ (five hundred thousand euros). If for any reason, it happens that the insurance coverage under the insurance contract mentioned in this section does not cover the particular event that arose in the context of the concluded agreement between the Customer and the Contractor, the upper limit of the Contractor’s responsibility for the event listed at this point will amount to two hundered and fifty euros.

11a) The Article 24 and 26 of the CMR Convention applies only in the case of a distinct and clear agreement between the Contractor and the Client in this respect and of an additional and arranged fee referred to in this article.

12. The amount of demurrage for the Contractor is 250 EUR (two hundred fifty euros) for each commenced 24 hours. In a situation when a vehicle was available for loading yet there were not any goods at a place of loading, the Contractor is entitled to obtain financial compensation (contractual penalty) in the amount of a half of a freight’s rate due to the Contractor’s availability to perform the agreed order. In such cases, the Contractor is entitled to issue a debit note for the Client.

13) In case of a damage, loss or other externally visible defects, the claims should be reported to the Contractor in writing during the unloading.If the damage is not visible from the outside, the Customer shall report it in writing within 7 calendar days from the aquisition of goods.

14) The Contractor has a contractual right of lien on the goods in case of claims for carriage, reimbursement of expenses or other receivables resulting from transport orders, even if they arise from previously executed transport orders between the sides. The Contractor can execute the right described in this section as long as the goods are with him or the person who holds them in his behalf, or until he can dispose the goods through the documents.

15) Complains will be examinated by the Contractor if they contain a certain amount of the claim and, moreover, the documents confirming the amount and the validity of claims, especially the damage protocols created with the Contractor’s representative or accounting documents. The Contractor is entitled to claim from the Customer any documents that are necessary to consider the submitted complaint.

16) The Consumer authorizes the Contractor to issue any invoices or debit notes arising from the improper performance of a tranoport order without the Consumer’s signature. The lack of delivery of one of the copies of the bill of landing issued in accordance with Article 5 of the CMR Convention to the Consumer after the transport is made, cannot be the basis for him to refuse or delay the payment for this transport.

17) A delay in a delivery cannot constitute the basis for putting any liquidated damages on the Contractor by the Consumer. Only if it is proved that the Consumer’s detriment (and its height) are the result of the dalay can it be the basis for the Consumer’s compensation claim.

18) On no account can the term of the carrier’s document delivery (especially delivery note, lieferschein, pallet receipt, pod, customs clearancedocuments) be used by the client as a basis of charging the carrier with additional costs or delay the payment term.

19) The order sent to the Contractor is subject to Polish law. Any disputes arising therefrom shall be settled exclusively by the Court in Kalisz.


DE

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen

Coptor Sp. z o.o. Sp. K. mit dem Sitz in Toruń/ Polen ( weiter als Auftragsnehmer genannt). Die Bedingungen bezeichnen ausschließlich nur die Bedingungen der Realisierung des Transportauftrags durch den Auftragsnehmer. Keine Bestimmungen (AGB) können durch den Auftragsgeber ausgeschlossen werden, weil sie eine gesamte und unteilbare Gesamtheit bilden. Die Vorbehalte des Auftragsgebers gegen AGB werden als unwirksam gehalten und werden nicht berücksichtigt. Falls irgendwelche Bedingung der AGB wird als unwirksam anerkannt, wird die Wirksamkeit der weiteren Bedingungen nicht ausgeschlossen.

1. Der Auftragsgeber ist jeder, der dem Auftragsnehmer eine Transportauftrag erteilt. Es gab keine Bedeutung, ob der Auftragsgeber persönlich oder sein Vertreter wie z.B. sein Arbeiter, Subunternehmer oder die Personen mit dem Vollmacht handelt.

2. Der Transportauftrag gilt als abgeschlossen, wenn der Auftragsnehmer die Bestätigung der Annahme des Antrags zur Realisierung übersendet. Alle Änderungen der Geschäftsbedingungen benötigen die Zustimmung des Auftragsnehmers.

3. Die Schriftform von der Seite des Auftragsnehmer ist anerkannt auch wenn die Erklärungen des Auftragsnehmers und weitere Dokumente, die mit dem Auftrag verbunden sind, an die E- Mail- Adresse oder per Fax , die im Auftrag genannt sind, gesendet.

4. Der Auftrag sollte der Name und die genaue Adresse des Absenders , Empfängers und Auftragsgebers enthalten. Falls der Auftraggeber kein Absender oder kein Empfänger ist, sollte im Auftrag auch der Umfang der Dienstleistung, die Art und Inhalt der Sendung, die Wert der Sendung, Zeichen und Nummer der einzelnen Stücke, ihre Zahl, Gewicht und genaue Abmessungen und Rauminhalt bezeichnen. Für Schaden aus einen Mangel, Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Daten haftet nur der Auftraggeber. Der Auftraggeber trägt die Haftung auch wenn ihm die Schuld nicht zu zuschreiben ist. Das gleiche gilt für die falsche Verpackung der Waren.

5. Auftraggeber ist verpflichtet, alle Dokumente, die zur Durchführung des Antrags erforderlich sind, zum Auftrag anzufügen. Der Auftraggeber wird mit den Schaden belastet, die durch den Mangel der Dokumenten verursacht werden. Der Auftraggeber ist für die korrekte Verpackung und Sicherung auf solche Weise, die während des Transports die Ware von der Beschädigung schützt,verantwortlich .Die Ware, die gegenüber Beschädigung empfindlich sind, werden aufgrund der Allgemeinen Bedingungen transportiert. Zur Pflichten des Auftraggeber gehört eine deutliche Benachrichtigung des Auftragsnehmers, dass die Ware gegenüber Beschädigung empfindlich sind und die müssen durch den Auftraggeber gekennzeichnet und sorgfältig verpackt sein.

6. Der Auftragsnehmer hat das Recht diesen Auftrag zur Realisierung der besonderen Tätigkeiten an Dritte weiterzugeben. Die Mitarbeiter werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmen auswählen.

7. Dem Auftragsnehmer steht die Gehalt gemäß dem Auftrag vom Auftraggeber zu.Die unvorhergesehene Tätigkeiten werden durch den Auftraggeber entsprechend zusätzlich bezahlt und er wird auch die Kosten, die der Auftragsnehmer getragen hat, zurückzahlen. Die eventuelle Vertragsstrafen stehen den Auftragsnehmer unabhängig vom Gehalt und anderen Ausgaben zu.

8. Die Parteien vereinbaren, dass das Gehalt, die Ausgaben, die Vertragsstrafen und auch die andere Beträge, die den Auftragsnehmer zustehen, können mit anderen Forderungen des Auftragsgebers nicht abgerechnet werden. Die Leistung dieser Abrechnung fordert eine vorherige Zustimmung des Auftragsnehmers. Keine Zustimmung bedeutet, dass die ausgewiesene Forderungen nach allgemeinen Regeln geltend gemacht werden können. Diese Forderungen haben keinen Einfluss auf die Auszahlung des Gehalts, der Ausgaben,der Vertragsstrafen und anderen Forderungen, die mit dem Vertrag verbunden sind zugunsten des Auftragsnehmers.

9. Wegen der falschen Ausführung des Auftrags kann der Auftragsnehmer den Auftragsgeber mit der Vertragsstrafe in Höhe von 100% des Frachtgebührs belasten. Der Auftragsnehmer hat den Recht für die Entschädigung, die höher als die Vertragsstrafe ist.

10. Der Auftragsnehmer kann die Ausführung des Auftrags ablehnen, wenn der Auftragsgeber mit der Zahlung irgendwelcher Beträgen zugunsten des Auftragsnehmers rückständig ist.

11. Die obere Grenze der Haftung des Auftragsnehmers für den Verlust, Defizit oder Beschädigung der Ware während des Transports ist auf die Höhe der Versicherung ( 500. 000 Euro) begrenzt. Wenn es sich aus irgendeinem Grund ereignete, dass die Versicherungsschutz aufgrund des Versicherungsvertrags die konkrete Ereignis, die im Rahmen des abgeschlossenen Vertrags geschah, nicht umfasst. In solchen Fällen wird die obere Grenze der Haftung des Auftragsnehmers 250 Euro betragen.

11a. Die Artikeln 24 und 26 der Internationalen Vereinbarung über Beforderungsverträge auf Straßen (CMR) werden nur nach der separaten und eindeutigen Vereinigung zwischen dem Antragsnehmer und dem Antragsgeber und nach der Vereinbarung des Zuschlages zur Fracht, um sich in diesen Artikeln handelt, befolgt.

12. Die Höhe des Standgeldes für den Auftragnehmer beträgt 250 Euro für jeden angefangenen Tag. Wenn die Ware auf der Ladestelle nicht vorhanden ist, ist der Auftraggeber verpflichtet, für die Kosten der Zufahrt vom Auto zu zahlen (Ausfallfracht), aufgrund der Bereitschaft zur Ausführung des Vertrags Ausfallfracht beträgt die Hälfte des Frachtes . Der Auftragnehmer stellt für den Auftraggeber eine Belastungsrechnung aus.

13. Die Schaden, Defizite oder andere von außen erkennbare Defekte und Vorbehalte sind beim Auftragsnehmer schriftlich während der Warenannahme anzumelden. Die unerkennbare Schaden sollen schriftlich dem Auftragsnehmer binnen 7 Tage von der Warenannahme angemeldet werden. Nach dem Fristablauf die Parteien anerkennen , dass die Ware in unversehrtem Zustand geliefert waren.

14. Der Auftragsnehmer hat das vertragliche Pfandrecht für die Forderungen aus der Fracht, Rückzahlung der Ausgaben und anderen Beträge, die aus dem früheren Transportauftragen entstehen. Der Auftragsnehmer kann das Pfandrecht nutzen solange er oder jemand in seinem Namen die Ware besitzt oder solange er anhand von Dokumenten über die Ware verfügt.

15. Die Reklamationen werden durch den Auftragsnehmer bearbeiten nur wenn in dennen der bestimmte Betrag und die Dokumente, die die Höhe und Begründetheit von Forderungen ausgewiesen werden. Es sollten auch die Dokumente von der Buchhaltung und die Schadenprotokolle, bei dieser Ausfertigung der Vertreter des Auftragsnehmers anwesend sein sollte, geliefert werden. Der Auftragsnehmer hat das Recht von dem Auftragsgeber zur Bearbeitung der Reklamation alle nötige Dokumente zu verlangen.

16. Der Auftraggeber ermächtigt den Auftragsnehmer zur Ausstellung der Rechnungen oder der Lastschriften ohne seine Unterschrift, die aus der unrichtigen Ausführung des Transportauftrags folgen. Keine Lieferung des Frachtbriefs (nach Art. 5 CMR) an den Auftraggeber ist kein Grund für die Zahlungsverweigerung oder Zahlungsverzögerung.

17. Lieferverzögerung ist kein Grund für die Bestimmung einer Vertragsstrafe aber ein Grund für die Entschädigung, wenn der Auftragsgeber die Höhe der Schaden, die aus der Lieferverzögerung erfolgt, darlegt.

18. Die Abgabefrist der Transportsdokumenten durch den Auftragnehmer insbesondere CMR, Palettenschein, Lieferschein und Zolldokumente bildet für den Auftraggeber keinen Grund für die Vertragsstrafe oder für die Verzögerung der Zahlung.

19. Dieser Transportauftrag unterliegt dem polnischen Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Transportauftrag ist das sachlich und örtlich zuständige Gericht für Kalisz.


FR

Coptor Sp. z o.o. Sp. K. ayant son siège à Toruń ( ci-après dénommée Le Contractant), les Conditions Générales précisent la réalisation du tranpsort effectué par le Contractant. Les conditions générales du contact forment un tout indivisible et intégré.

1. Le Commettant est chaque parti qui donne l’ordre du transport au Contractant, le fait qu’il fonctionne en personne ou par l’intermédiaire des représentants, tels que les employés, les sous-contractants ou autres personnes agissant sous son autorité reste sans importance.

2. Le contrat de transport est considéré comme conclu au moment de l’envoi de la confirmation de l’ordre d’affrètement. Toute modification du présent contrat requiert l’ acceptation par Le Contractant.

3. Toutes déclarations et documents concernant la réalisation d’affretemnt envoyés par le Contarcatant au Commettant sont considérés comme valides.

4. L’ordre d’affrètement doit contenir les informations suivantes: le nom et l’ adresse de l’expéditeur et du destinataire et du Commettant. Quand le Commettant n’est pas l’expeditaire ni le destinataire la confirmation doit contenir les informations suivantes: la gamme de service, la nature et contenu de l’envoi, la valeur de l’envoi, les marques et numéros des unités individuelles, leur nombre, le poids et le volume. Le dommage causé par un manque, incomplet ou inexactitude des données indiquées, charge seulement le Commettant. Le Commettant prend la responsabilité même s’il est impossible de lui attribuer la faute. Le même s’applique dans le cas de la marchandise mal emballée.

5. Le Commetant doit joindre à l’ordre tous les documents nécessaires pour la réalisation de l’ordre. Le dommage causé par manque de documtes charge Le Commettant. Le commettant est responsable pour l’emballage de marchandise et la protectionn de marchandise dans la manière qui le protège contre les dommages en cours de transport. Le transport des marchandises sensibles est réalisé conformément aux conditions générales du contrat. Le Commettant est obligé d’informer le Contractant que les marchandises sont sensibles et il est obligé de marquer et soigneusement emballer les marchandises.

6. Le Commettant a le droit de confier les activités liées à la réalisation du contrat à un tiers.

7. Le Contractant doit payer au Commettant la rémunération prévue dans le contrat. La rémunération est prévue aussi pour toutes les opérations supplémentaires ainsi que le remboursement des frais. Les sanctions contractuelles sont indépendantes des salaires et autres dépenses.

8. Les parties au contrat décident que la rémunération, les sanctions contractuelles et tous les frais dus au ommettant ne peuvent pas être l’objet d’une retenue. La retenue doit être acceptée par le Commettant. En cas de désaccord les créances sont revendiquées sur les principes généraux et ils n’ont aucun effet sur l’obligation de verser une rémunération au Commetant. Le Contractant ne peut pas, sans l’autorisation écrite du Commettant, transférer à un tiers la dette due au Contractant.

9. Le service de transport qui a été effectué incorrectement peut constituer la base pour l’imposition d’une sanction au Commettant par le Contractant. Le montant de la sanction est égal au 100 % du montant du transport. Le Commettant a le droit à des dommages-intérêts au-delà de la sanction contractuelle.

10. Le Contractant a le droit de refuser le service si le Commettant est en retard dans le paiement de toute somme due au Contractant.

11. La limite de responsabilité du Contractant pour la perte ou dommage au marchandise pendant le transport est le montant de l’assurance du Contractant, à savoir le montant de 500.000 € ( cinq cent mille euro). Quand la couverture d’assurance en vertu du contrat d’assurance visé au présent article ne couvre pas les événements qui ont eu lieu lors de l’exécution de l’ordre, la limite de responsabilité à cet événement est égale à 250 eur (deux cent cinquante euro.)

11a. L’article 24 et 26 de la Convention CMR applique uniquement dans le cas d’une déclaration claire et distincte entre le mandataire et le donneur d’ordre a cet égard et du règlement supplémentaire et conclu, mentionné dans les articles énuméres.

12. Le montant de surestarie dû au Commissionnaire est de 250 EUR ( deux cent cinquante euros ) pour chaque jour d’arrêt commencé. En cas d’absence de marchandises sur le lieu de chargement, le donneur d’ordre a droit à une indemnité (peine contractuelle) de la part du donneur d’ordre pour le manque de marchandises d’un montant égal à la moitié du prix de transport. Dans ce cas, le Commissionnaire émettra une note de débit au donneur d’ordre.

13. En cas de dommage, perte ou autres défauts visibles de l’extérieur, il faut signaler les réserves au Commettant. Les réserves sont à signaler par écrit au moment de la réception des marchandises dans un délai de 7 jours civils suivant la réception de marchandises. Lorsque le délai est dépassé les parties au contrat conviennent que les marchandises seront considérés comme intactes.

14. Le Contractant a le droit contractuel d’arrhes sur les marchandises en cas de réclamations relatives au transport, de remboursement des frais et autres créances même si elles résultent des ordres de transport qui sont réalisés auparavant entre les parties. Le Contractant peut exercer ce droit, visé au présent article tant que les marchandises se trouvent chez lui ou chez la personne qui les détient en son nom ou tant qu’il peut disposer des marchandises à travers les documents.

15. Les plaintes seront traitées par Le Contractant seulement si elles sont accompagnées des indications suivantes: le montant de la créance, les documents confirmant le montant de la créance, la preuve que les demandes sont justifiées, les documents comptables et en particulier le procès-verbal de dommages qui a été élaboré avec la participation d’un représentant du Contractant. Le Contactant a le droit de demander au Commettant tous les documents nécessaires pour l’examen des plaintes.

16. Le Commettant autorise le Contractant à émettre des factures et notes de débit qui résultent de la mauvaise réalisation d’un ordre de transport sans la signature du Commettant. Le défaut de fournir au Commettant l’un des exemplaires de la lettre de transport, délivré conformément à l’article 5 de la Convention CMR, ne peut pas être la base pour le Commettant de refuser ou de retarder le paiement pour le transport effectué.

17. Le retard dans la livraison ne peut pas être la base pour l’imposition au Contractant des sanctions contractuelles. Le retard peut être la base pour l’imposition de sanctions quand le commettant indique que le dommage ( la valeur du dommage ) résulte du retard dans la livraison.

18. En aucun cas peut le délai de la livraison du document du transporteur (particulierement: la note de la livraison;CMR; des document de douane; réception des palettes) être utilisé par le client comme une base de charger le transporteur des frais additionnels ou causer le rétard du délai de paiement.

19. Le contrat est soumis à la législation polonaise et les litiges qui découlent de ce contrat sont exclusivement réglés par le Tribunal à Kalisz en Pologne.